Zoek
Sluit dit zoekvak.

Disclaimer

NL
Disclaimer voor nebig.com

Nebig Verpakkingen BV (Kamer van Koophandel: 37146151), hierna te noemen Nebig, verleent u hierbij toegang tot nebig.com (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Nebig behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Nebig spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Nebig.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Nebig nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Nebig.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nebig, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


EN
Disclaimer for nebig.com

Nebig Verpakkingen BV (Trade Register of Nederland: 37146151), hereinafter referred to as Nebig, hereby grants you access to nebig.com (“the Website”), where it publishes texts, pictures and other materials for information purposes. Nebig reserves the right to change or delete any of the contents or elements on the website, without notifying you.
The information on the Website is without any obligation and is not an offer to enter into an agreement. Agreements are only concluded by the acceptance of a quotation made by the Website that is designated as such.

Limited liability

Nebig maximises its efforts to update and complement the Website as often as possible. Nevertheless, it might be possible that contents are incomplete or incorrect.
The materials on the Website are offered with any guarantee or liability for their accuracy. These materials may be modified without any prior notification from Nebig.
In particular, all prices on the Website are subject to spelling and programming errors. The Website is not liable for the consequences of such errors and no agreements are concluded on the basis of such errors. Nebig does not take any responsibility and we are not liable for any damage caused by hyperlinks to websites or services of third parties on the Website.

Copyrights

All intellectual property rights in these materials are vested in Nebig. It is not permitted to copy, disseminate (further) or otherwise use these materials without prior authorisation in writing from Nebig, subject to any derogations in mandatory law (such as the quotation right), unless indicated otherwise for specific materials.

Other

This disclaimer is subject to change without notice.